Willem

Concrete taken beleidsmedewerker fossielvrije wijken

Op basis van de warmtescenariokaart voor Gent voer je een diepgaandere analyse uit op wijkniveau. Samen met je collega’s uit het team doelgroepenwerking en gedrag ontwerp en realiseer je concrete klimaattransitieplannen naar fossielvrije wijken. Je richt je daarbij op zowel korte, middellange en lange termijn acties én op een gedragen verankering van deze visie in de bebouwde omgeving. Je vertaalt deze plannen naar concrete projecten en brengt deze tot een goed resultaat.

Momenteel lopen dergelijke trajecten in 2 pilootwijken (Muide-Meulestede en Mariakerke). Technische energiestudies voor beide wijken geven een eerste beeld van mogelijke maatregelen:

 • Via gesprekken met andere teams, andere diensten en externe stakeholders toets je deze verder af en maak je deze concreter zodat de eerste pilootprojecten kunnen worden opgestart voor de betreffende wijk en op die manier de transitie in gang kan getrokken worden. Je houdt daarbij rekening met de stakeholders, de mogelijke drempels en zoekt naar oplossingen om deze weg te werken.
 • Voor beide wijken ondersteun je zowel inhoudelijk als technisch de transitiemanager en de collega’s van de cel communicatie van de Dienst Milieu en Klimaat. Je werkt met je teamleden toe naar een transitieplan waarbij je een rol hebt in het vertalen van technische studies en data in ruimtelijke en architecturale oplossingen, een gefaseerd implementatieplan en doorbraakprojecten.
 • Je hebt oog voor doorbraakprojecten in de energietransitie en kan hiertegenover een plan van aanpak plaatsen waarbij je samenwerkt met relevante actoren, zoals bv. de realisatie van een BEO-veld onder stedelijke gebouwen waarbij je een link kan leggen naar buurgebouwen, nieuwe ruimtelijke projecten, velerlei projectontwikkelaars, bedrijven, …. Het is jouw rol binnen het klimaatteam om de belangrijkste actoren in deze projecten mee op de rails te krijgen.

Op basis van de ervaring uit deze 2 pilootwijken zorg je voor de opschaling van oplossingen naar de andere Gentse wijken. Je ontwikkelt een instrumentarium (bijv. energietransitieplannen, warmtezonering), ontwikkelingsscenario’s en voert concrete projecten als projectleider uit die deze energietransitie ondersteunen en versnellen:

 • Je ontwikkelt instrumenten die mogelijke scenario’s weergeven om de Gentse wijken klimaatneutraal te maken op het meest relevante niveau (bijvoorbeeld statistisch sectorniveau of kleiner)
 • Je maakt het mogelijk dat projectzones met eenzelfde infrastructuur weergegeven worden en je detecteert kansrijke cases of hefboomgebieden richting klimaatneutraal
 • Samen met de energiemakelaar maak je een strategisch stappenplan op om concrete cases af te bakenen en te realiseren en werk je aan een kader met Fluvius om bepaalde infrastructuur af te bouwen of net te versterken in functie van de toekomstscenario’s
 • Europa voorziet de mogelijkheid om energiegemeenschappen te ontwikkelen binnen de stedelijke context. In dat kader werk je voor Gent een strategie uit en gaat samen met collega’s uit het Klimaatteam en het Team Doelgroepen en Gedrag actief in overleg met buurten om de realisatie van energiegemeenschappen tot een goed eind te brengen. 
 • Je gaat in overleg met andere stedelijke diensten om tot een gemeenschappelijke uitvoering te komen van ontwikkelingsscenario’s: bijv. met projecten openbaar domein bekijk je onder meer waar de quick win’s zitten voor ontwikkeling van duurzame warmtesystemen, hoe er met reservatiestroken gewerkt kan worden en de aansluiting van stadsgebouwen aan duurzame warmtevoorzieningen zoals een warmtenet eenvoudig kan gebeuren.

In samenwerking met de relevante partners bouw je een visie en strategie op en faciliteer je de uitvoering ervan opdat de verduurzaming van de gebouwen in Gent versnelt:

 • In functie van het verduurzamen van appartementen breng je bestaande acties in de stad in kaart en ook andere organisaties met betrekking tot de renovatie van appartementen, zowel in binnen- als buitenland. Je ontwikkelt een strategie, plan van aanpak, instrumenten en hefbomen en je start doorbraakprojecten op met de betrokken actoren zoals de Energiecentrale, verenigingen van mede-eigenaars en de Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning.
 • In functie van het verduurzamen van waardevolle gebouwen en monumenten breng je het regelgevend kader en de drempels in kaart en ontwikkel je in samenwerking met relevante actoren zoals de Dienst Monumentenzorg een strategie, plan van aanpak, instrumenten en hefbomen.
 • In functie van het verduurzamen van de sociale woningen coördineer je de klimaatwerking naar de sociale huisvestingsmaatschappijen en dit in samenwerking met de Dienst Wonen. Je volgt samen met de sociale huisvestigingsmaatschappijen de lopende subsidieovereenkomsten op. In samenwerking met het Team Ruimte volg je lopende energiestudies op bij grote nieuwbouw- en renovatieprojecten en faciliteer je nieuwe energiestudies. Je werkt een kader uit opdat sociale woningen op langere termijn kunnen evolueren naar nul op de meter woningen.

De tertiaire sector heeft een groot aandeel in de CO2-uitstoot van Gent. Deze doelgroep is divers maar is een belangrijke actor om samenwerking mee te zoeken rond gemeenschappelijke doelen. Je ondersteunt samen met je collega’s van het Klimaatteam de realisatie van deze doelstellingen:

 • Je bouwt daarbij verder op reeds lopende trajecten in kader van energiecoaching met grotere tertiaire spelers zoals ziekenhuizen, zorginstellingen, scholengroepen, kantoorlocaties, … Je werkt toe naar samenwerkingsverbanden in deze sector die Gent op het pad houden van klimaatneutraliteit 2050.
 • Wanneer er ingezoomd wordt op bepaalde wijken om deze klimaatneutraal te maken, ga je met deze grote spelers bekijken hoe voor hun patrimonium een stappenplan kan opgemaakt worden.