Sultanay 1

Concrete taken energiemakelaar

Je volgt onder meer volgende zaken op:

 • de ontwikkelingen rond windenergie in de zone ‘Eiland Zwijnaarde’ via de stedelijke participatie in de NV Eiland Zwijnaarde en treedt daarbij op als projectleider vanuit stadszijde
 • de werkzaamheden van de Windwerkgroep kanaalzone op in ondersteunende lijn
 • de opbouw van een stedelijk kader voor klein- en midschalige windenergie op. Je werkt dit uit met Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning. Je werkt in dit proces resultaatsgericht en verzekert de vlotte overgang naar concrete realisaties. Je neemt daarbij een actieve rol op
   

Je werkt mee aan:

 • de opmaak van een visie rond windenergie in de zuidelijke zone van Gent en je organiseert hiervoor een overleg met Veneco
 • een kader met Fluvius om bepaalde infrastructuur af te bouwen of net te versterken in functie van de stedelijke toekomstscenario’s
 • het uitvoeringsplan voor de uitbreiding van het warmtenet vanuit de afvalenergiecentrale IVAGO en dit in samenwerking met de projectleider warmtenetten. Je vertaalt dit naar concrete projecten en neemt een actieve rol op in de uitvoering.
 • het onderzoeken van mogelijkheden voor de uitbreiding en de verduurzaming van de voeding van het stadsverwarmingsnet
 • het uitwerken van instrumenten en projecten zodat ondernemingen concreet weten op welke manier ze aan de slag kunnen gaan om energie te reduceren en productie aan hernieuwbare energie kunnen maximaliseren
 • het formuleren, ontwikkelen en realiseren van voorstellen van (al dan niet collectieve) projecten om de transitie naar fossielvrije verwarming in gang te steken en te versnellen (bv. rond BEO, warmtenetten, …). Je werkt hiervoor in tandem met de collega’s die werken aan de transitie naar fossielvrije wijken
 • innovatie van energiesystemen via samenwerking in de Cleantech cluster regio Gent
   

Verder realiseer je volgende taken:

 • Je formuleert strategische keuzes om het potentieel voor klein- en midschalige windprojecten meer te benutten, maakt een strategisch plan op en neemt de verantwoordelijkheid in de uitvoering van sleutelprojecten
 • Je detecteert en onderzoekt drempels voor de realisatie van zonne-energie in Gent (bv. sociale huisvesting, appartementen, beschermde landschappen, bedrijven, …). Je ontwikkelt en realiseert oplossingen die meer PV op Gent grondgebied te realiseren
 • Je bouwt klimaatmaatregelen in bij de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen (bv. Wiedauwkaai, TechLane, Oostakker noord) en werkt samen met bedrijventerreinverenigingen om klimaatacties maximaal op de site te implementeren
 • Rescoop, de koepel van coöperatieven, adviseerde de Stad hoe ze participatie kan vergroten in projecten voor (grootschalige) hernieuwbare energie. Je onderzoekt het politiek draagvlak hiervoor en zet, wanneer het bestuur daarmee akkoord gaat, procedures en projecten in gang om dit te realiseren bij bovenstaande projecten.
 • Europa voorziet de mogelijkheid om energiegemeenschappen te ontwikkelen binnen de stedelijke context. Je werkt voor Gent mee aan de realisatie van energiegemeenschappen en brengt deze projecten tot een goed eind. Je werkt hiervoor nauw samen met collega’s uit het Klimaatteam,  het Team Doelgroepen en Gedrag en de betrokken inwoners van Gent.