Gent Paars

De specifieke domeinwerking van IFG

De specifieke domeinwerking van IFG

Als Casemanager StalkingAlarm (m/v/x) werk je nauw samen in een tandemfunctie. Samen vervul je de volgende opdrachten:
•    Je voert het casemanagement StalkingAlarm uit. Dit houdt onder meer in dat je:

-    huisbezoeken aflegt, opvolggesprekken voert in functie van casemanagement.
-    het aanbod bekend maakt bij hulp- en dienstverleners, politie en parket.
-    de indicatiecommissie voorbereidt, voorzit en instaat voor de verslaggeving.
-    zorgt voor constante netwerking met alle partners over drie sporen heen:
     preventief, curatief en repressief.

•    Je wordt (als duopartner) ingeschakeld in de Provinciale ketenaanpak
     intrafamiliaal geweld.Het operationeel team tekent de casusregie uit
     en duidt per casus een casusregisseur aan.
     Mogelijks neem je hierbij ook de rol van casusregisseur op.
     Dit houdt in dat je het door het operationeel team opgestelde plan opvolgt, uitvoert,
     bijstuurt en evalueert. 

•    Je stelt jouw expertise met betrekking tot de integrale en geïntegreerde
      aanpak van intrafamiliaal geweld ter beschikking van de
      stadsdiensten en partnerorganiaties.
     Je faciliteert de samenwerking rond concrete casussen/signalen en zet daarbij ook in
     op preventie. 

•    Je werkt mee aan het uitwerken van concrete (preventie/sensibiliserings)
     acties met interne en externe partners, dit in het kader van het driesporenbeleid
     en op multidisciplinair niveau. Deze acties/opdrachten pak je projectmatig aan.
     Zo werk je de jaarlijkse actieweek tegen huiselijk geweld mee uit. 

•    Je volgt lopende en geplande acties die van toepassing zijn in uw werkveld op
     en je staat, als spilfiguur,in voor adequate informatiedoorstroming
     naar belanghebbenden (politie, parket, hulpverleningsnetwerk, …)
     Dit houdt onder meer in dat je: 

-    de informatie over acties analyseert, synthetiseert en in kaart brengt.
-    de cruciale informatie tijdig en correct doorgeeft aan interne diensten en/of
     externe partners.
-    ervoor zorgt dat interne diensten en/of (externe) partners op de hoogte zijn van
     elkaars werking en planning.
-    een actief netwerk uitbouwt van vertegenwoordigers van de
     diverse stadsdiensten en externe partners.

•    Je brengt, in functie van de nood, de betrokken stadsdiensten en externe partners
     samen om acties en/of werkzaamheden te stroomlijnen.
      Dit houdt onder meer in dat je:

-    met de betrokkenen onderhandelt en bemiddelt.
-    de uitvoering van acties van verschillende diensten op elkaar afstemt en
     hierover afspraken maakt en formeel vastlegt.
-    de afspraken opvolgt en toeziet op de correcte uitvoering ervan.
-    bijstuurt waar nodig om de vooropgestelde doelstellingen te bereiken.

•    Je staat in voor de communicatie met burgers, klanten en/of actoren.
     Dit houdt onder meer in dat je:

-    een platform creëert waar men binnen jouw werkveld terecht kan met vragen
     en opmerkingen.
-    vragen en opmerkingen onderzoekt en deze indien nodig doorgeeft aan
     de betrokken dienst of partner.
-    burgers en actoren informeert over de haalbaarheid van hun vraag en 
     hen op regelmatige basis op de hoogte houdt van de stand van zaken.
-    indien nodig, een communicator aanduidt.
-    een signaalfunctie opneemt waarbij je op beleidsmatig vlak het college,
     het managementteam, betrokken stadsdiensten enz. informeert en adviseert.

•    Je zetelt in diverse stuur- en werkgroepen binnen of buiten het stadsbestuur
      teneinde de belangen van het stadsbestuur te behartigen.

•    Je rapporteert aan jouw (rechtstreeks) leidinggevende over de stand van zaken
     van je opdrachten, eventuele moeilijkheden of problemen.

•    Je volgt dienstgebonden regelgeving, beleidsbeslissingen en thema’s op
     en zoekt,al dan niet samen met collega’s, naar nieuwe of optimalisaties
     van bestaande regelgeving,initiatieven, procedures en methodieken.
     Je implementeert deze en vertaalt de veranderingen in werkwijzen en procedures
     in gebruiksvriendelijke teksten en werkdocumenten.