Gent Beige

Functiebeschrijving: Juridische Dienst en Kennisbeheer

Momenteel zijn er twee vacatures bij de Juridische Dienst en Kennisbeheer, één bij de Cel Verbonden Rechtspersonen en één bij de Cel Overheidsopdrachten.

De Juridische Dienst volgt dossiers en projecten op met betrekking tot intern of extern verzelfstandigde entiteiten. Voor dit laatste handelt het over autonome gemeentebedrijven en extern verzelfstandigde agentschappen in privaatrechtelijke vorm. Dit zijn doorgaans vzw’s, maar kunnen ook de vorm aannemen van vennootschappen of stichtingen. Bovendien is de Stad Gent ook dikwijls betrokken bij de oprichting van andere rechtspersonen of wordt hierin een deelname/participatie genomen. Ook de diverse intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en intercommunales waarvan de Stad Gent/OCMW Gent deel uitmaakt worden juridisch opgevolgd. Dit zowel voor intergemeentelijke samenwerkingen met of zonder rechtspersoonlijkheid, of in sommige gevallen grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden. Dit betreft zowel de oprichting, de statutenwijzigingen, de voorlegging van de besluitvorming aan de gemeenteraden als de ad hoc advisering.
De opvolging van deze dossiers gebeurt in nauwe samenwerking met het beleid, andere stadsdiensten en externe partners.

Als consulent rechtspraktijk bij de Cel Verbonden Rechtspersonen behandel je dossiers met betrekking tot voornoemde thema’s en sta je samen met je collega’s in voor het bieden van een kwaliteitsvolle dienstverlening aan je klant.

 • Je bent verantwoordelijk voor:
  • redactie van besluitvorming door de bevoegde organen
  • voorlegging van oprichtingen, statuten, algemene en buitengewone algemene vergaderingen voor besluitvorming
  • toepassing van correcte regelgeving, wetgeving en/of methodieken, hetgeen zich onder meer vertaalt in het afleveren van juridisch sluitende teksten en een nauwgezette opvolging ervan
 • Je levert dienstverlening aan medewerkers en/of stadsdiensten:
  • Je wint informatie in om de volledige context van de situatie te kennen
  • Je rapporteert regelmatig over de stand van zaken
 • Je volgt vakliteratuur, regelgeving en wetgeving met betrekking tot je vakgebied op en vertaalt ontwikkelingen binnen je vakgebied in praktische implicaties voor je werk.
 • Je kan ingezet worden voor het behartigen van uiteenlopende dossiers met betrekking tot juridische vragen of problemen.

Als consulent rechtspraktijk bij de Cel Overheidsopdrachten behandel je dossiers met betrekking tot overheidsopdrachten (dit betreft zowel de gunnings- als de uitvoeringsfase) en sta je samen met je collega’s in voor het bieden van een kwaliteitsvolle dienstverlening aan je klant op volgende domeinen:

 • Procesbewaking:
 • Je adviseert en biedt ondersteuning m.b.t. dossiers (in eerste of in tweede lijn) en volgt betwistingen en gerechtelijke procedures op
 • Je verzamelt, structureert en rapporteert kennis en ervaring
 • Je implementeert rationaliseringen en volgt op
 • Je beheert en bewaakt het digitaliseringsproces
 • Interne controle/organisatiebeheersing:
 • Je controleert de wettelijkheid, correctheid en tijdigheid van de uitvoering van de overheidsopdrachten als proces
 • Je zet organisatiebeheersing op inzake overheidsopdrachten
 • Andere taken
 • Je volgt de digitale flow op van het proces overheidsopdrachten (gebruik van database 3P): inbrengen en bijwerken modellen, aanpassingen in de software aanbrengen vb. n.a.v. wijzigingen regelgeving
 • Je zorgt voor de opmaak van modellen, typeformulieren en procedures, structuur en vormgeving van de bestekken en bijhorende besluiten, gebruik van gemeenschappelijke afkortingen en terminologie in de meetstaten…enz.
 • Je beheert digitale lijsten aannemers/dienstverleners
 • Je bestudeert de procesmatige implicaties van nieuwe wijzigingen en procedures in de wetgeving overheidsopdrachten of DLB
 • Je neemt actief deel aan interne en dienstoverschrijdende vergaderingen
 • Je maakt verslagen en rapporten
 • Je volgt vakliteratuur, regelgeving en wetgeving met betrekking tot je vakgebied op en vertaalt ontwikkelingen binnen je vakgebied in praktische implicaties voor je werk.

Contactpersoon Juridische Dienst en Kennisbeheer: Rebecca Boi, directeur, tel: 09 266 73 60