An

Mobiliteitsadviseur circuleren gemotoriseerd verkeer

Je zet mee de strategische lijnen uit van het mobiliteitsbeleid inzake circuleren gemotoriseerd verkeer in Gent en dit in nauw overleg met de betrokken interne en externe stakeholders.

Je werkt in  team Circuleren 1.  Dit team staat in voor het leiden van gemotoriseerd verkeer, met een geografische focus op de binnenstad en het zuiden van Gent. Het team streeft ernaar om dit verkeer vlot, veilig en duurzaam te laten verlopen. Daarvoor wordt samengewerkt met de andere teams, met andere stadsdiensten en met externe partners. Momenteel is het team onder meer verantwoordelijk voor de opmaak van beleid rond circulatie, snelheid en verkeersveiligheid en de coördinatie van de opmaak van wijkmobiliteitsplannen. Samen met je collega’s geef je mobiliteitsadvies aan andere stadsdiensten binnen diverse ruimtelijke projecten op het Gentse grondgebied.

Je staat in voor het leiden van één of meer projecten zoals het initiëren en opvolgen van studies of de opmaak van strategische mobiliteitsplannen. Je werkt ook zelf strategische mobiliteitsplannen en –visies uit in functie van het stimuleren van meer duurzame mobiliteit/verplaatsingen en in samenwerking met alle betrokken actoren. In relatie tot mobiliteit volg je planprocessen op die door andere teams, diensten of overheden worden opgestart, verleen je advies en onderhandel je waar nodig met de betrokken actoren. Gesteund door jouw eigen expertise lanceer je de nodige studies bij externe bureaus en volgt deze op. Je kan ingezet worden in het trekken en opvolgen van overlegmomenten met strategische partners binnen het mobiliteitsbeleid, zowel extern als intern binnen de stad. Je voorziet antwoorden op mobiliteitsvragen van burgers en op Gemeenteraadsvragen inzake mobiliteit.

Contactpersoon : Laura Dannenberg, teamcoach ad interim Circuleren 1, 0472 52 13 83, laura.dannenberg@stad.gent