Header Klaartje

directeur Welzijnsbureaus+

manager sociale dienst OCMW Gent

Beschrijving

Laat de stad door je aderen stromen bij de Welzijnsbureaus+.

Als directeur sta je aan het hoofd van de dienst Welzijnsbureaus+ en maak je deel uit van het Departement Welzijn en Samenleving. Onder dit departement vallen ook de diensten Thematische Hulp, Werk en Activering, Preventie voor Veiligheid, Outreachend werken, Asiel- en Vluchtelingebeleid, Ontmoeten en Verbinden, Lokaal Sociaal Beleid en Dienstenbedrijf Sociale Economie.

De Welzijnsbureaus+ verzekert maatschappelijke hulp- en dienstverlening voor iedere burger en met prioriteit voor kwetsbare groepen.

Jaarlijks begeleidt de Welzijnsbureaus+ meer dan 28.000 burgers in Gent. Daarnaast worden aan het welzijnsonthaal ruim 18.000 vragen over de meest uiteenlopende sociale thema’s behandeld.

Op jaarbasis gaat het om een budget aan uitgaven van ongeveer 73.4 miljoen euro aan steun.

Welzijnsbureaus+ omvat 7 welzijnsbureaus en 9 antennes verspreid over verschillende buurten in Gent. Hulp aanvragen kan bij het welzijnsbureau in de buurt. Een maatschappelijk werker luistert naar de vraag en bekijkt waar de aanvrager recht op heeft. Zij zorgen voor een onthaal en hulp op maat rond gezondheid, sociale relaties & vrije tijd, onderwijs & leren, wonen, inkomen, energie en activering.

De stafdienst binnen de Welzijnsbureaus+ werkt op lijnbewaking, technische en inhoudelijke procesverbetering, administratieve vereenvoudiging, digitalisering, cultuurverandering, werklast, workflows en implementatie van / ondersteuning bij nieuwe (wettelijke) opdrachten. Zij leveren alle inhoudelijke info aan voor het infoplatform en verzorgen relaties met andere - interne en externe – entiteiten.

De Juridische Dienst valt ook onder de Welzijnsbureaus+ en biedt juridische ondersteuning en beleidsvoorbereiding in de sociale dossiers met nadruk op de dossiers leefloon en financiële hulp, voert doorgedreven sociale onderzoeken via de controlecel en stuurt het thema handhaving aan. De dienst staat in voor juridische schuldhulpverlening, stuurt kwaliteitsvolle budget- en schuldhulpverlening aan en biedt laagdrempelige juridische bijstand.

Meer details over de werking vind je op deze pagina.

Als directeur Welzijnsbureaus+ coach, leid en coördineer je de dienst, die ongeveer 360 medewerkers telt. Je geeft zelf rechtstreeks leiding aan 5 diensthoofden, 6 stafmedewerkers en 1 consulent. Je maakt deel uit van het directieteam van het Departement Welzijn en Samenleving en rapporteert rechtstreeks aan het departementshoofd.

 • Je zorgt samen met je leidinggevenden en medewerkers voor de efficiënte organisatie van de dienst zodat er een goede hulpverlening aan de Gentenaar in een kwetsbare situatie kan geboden worden.
 • Je coacht en motiveert jouw medewerkers, geeft hen richting, begeleidt en ondersteunt hen, voert samenwerkingsgesprekken en hebt aandacht om hun welzijn te verzekeren.
 • Je reikt duidelijke kaders aan waarbinnen maatschappelijk werkers hulpverlening bieden zodat elke Gentenaar een gelijkwaardige ondersteuning krijgt, onafhankelijk welk welzijnsbureau binnengestapt wordt (bv. toekenningsvoorwaarden aanvullende financiële hulpverlening, (werk)verwachtingen m.b.t. studenten met leefloon, mogelijkheden m.b.t. aanbieden tussenkomsten vrijetijd, aanbod digitale pakketten, doorverwijzingen psychische hulpverlening, verwachtingen qua activering van cliënten, etc.).
 • Je beschikt over kennis van digitalisering en procesanalyse en helpt mee aan het aanreiken van zo performant mogelijke programma’s aan de maatschappelijk werkers. Streefdoel is om de informatie maar één maal bij de cliënt te moeten opvragen en maatschappelijk werkers door de verschillende domeinen heen te leiden m.b.t. informatie die zij nodig hebben om een beslissing te kunnen nemen binnen de gedefinieerde kaders.
 • Je beschikt over de nodige interesse m.b.t. OCMW dienstverlening en – regelgeving. Hierbij werk je met de diensten haalbare kaders uit die de regelgeving volgen waarbij rekening gehouden wordt met de discretionaire ruimte om de huidige maatschappelijke realiteit zo goed mogelijk in rekening te brengen.
 • Je  staat in voor de strategische beleidsvoorbereiding van de thema’s die tot jouw dienst behoren (armoede, sociale uitsluiting, verslaving, psychische problemen, agressie, diversiteit,…), maar participeert via de eigen rol in het directieteam ook aan het ruimere beleid van het Departement zoals omschreven in de missie en doelstelling.
 • Je bent lid van een aantal stuurgroepen waaronder Sociale Diensten in VVSG, crisiskernteam, stuurgroep steunverlening en POD. Hier neem je duidelijke standpunten in.
 • Je bent secretaris van het Bijzonder Comité Sociale Dienst (BCSD) en staat zo wekelijks in contact met politieke beslissing nemers. Je staat open voor politieke gevoeligheden en geplogenheden en weet hierin op een correcte manier te overtuigen zonder te bruskeren.
 • Samen met de directeur Thematische Hulp (verantwoordelijk voor de meer specifieke hulpverlening m.b.t. energiearmoede, thuislozen, gezondheidszorg, etc.) vorm je als directeur de kern van de OCMW werking. Julie staan samen in voor het stedelijk armoedebestrijdingsbeleid en de realisatie van de wettelijke OCMW opdracht, namelijk het verzekeren van een menswaardig bestaan voor elke Gentenaar. Er wordt ook intensief samengewerkt met Dienst Werk & Activering en de Dienst Lokaal Sociaal Beleid
 • Intern behoud je zowel contacten met het departementshoofd, managementteam, diensten als het politiek bestuur en BCSD-leden.
 • Als directeur onderhoud je ook externe contacten in kader van inkomende subsidies en kwaliteit van de hulpverlening, expertisedeling en samenwerking vanuit de dienst met partners en overheidsdiensten. Een aantal voorbeelden van externe partners zijn: VVSG, andere centrumsteden, Kind en Gezin, Cevi, POD maatschappelijke integratie, mutualiteiten, middenveldorganisaties, vakbonden,…
 • Je daagt de dienst uit op toekomstgerichte strategische en tactische denkkaders. Daarbij is een brede blik op de maatschappij en de maatschappelijke problemen heel belangrijk.

Wat krijg je van ons?

 • Een voltijdse contractuele tewerkstelling van onbepaalde duur op A5a/A5b niveau. 
 • Een aantrekkelijk salaris: bruto maandelijks loon vanaf € 4.556 (4 jaar anciënniteit) waarbij relevante anciënniteit kan worden meegenomen;
 • Een afwisselende job, met veel menselijk contact en heel wat eigen verantwoordelijkheden;
 • De kans om je loopbaan in handen te nemen en je talent verder te ontwikkelen;
 • Maaltijdcheques van €8 per gewerkte dag;
 • Ecocheques (€200 per jaar);
 • Een aantrekkelijke tweede pensioenpijler
 • Volledige terugbetaling van het openbaar vervoer of een ferme fietsvergoeding of een (elektrische) pendelfiets;
 • Een gratis hospitalisatieverzekering;
 • Eindejaarspremie;
 • Een aantrekkelijke verlofregeling: 35 verlofdagen;
 • De mogelijkheid tot telewerk en glijdende werkuren;
 • De plaats van tewerkstelling is Sint-Martensstraat.

We vullen deze vacature in en leggen een wervingsreserve aan die 3 jaar geldig is. Deze gebruiken we dan ook voor toekomstige vacatures.

Wat zijn de voorwaarden?

 1. Je beschikt over 4 jaar relevante professionele leidinggevende ervaring (in een complexe organisatie, leidinggevende van grote teams,...) én 1 jaar ervaring (professioneel of vrijwilligerswerk) in het inhoudelijke domein van maatschappelijk welzijn. Beide ervaringsvereisten kunnen op éénzelfde moment verworven zijn.
 2. Bij start voldoe je aan de algemene voorwaarden.

Ben jij onze nieuwe directeur bij de Welzijnsbureaus+?
Schrijf je ten laatste in op 16 augustus 2022 door onderaan op de knop 'Solliciteer nu' te klikken.  
Je sollicitatie is pas geldig als je alle onderstaande documenten aan je dossier hebt toegevoegd:

 • Een recent cv. Solliciteer je voor een job waar relevante werkervaring vereist is? Vermeld dan de exacte data van je tewerkstellingen en de functie-inhoud in je cv. Het moet duidelijk zijn dat je aan de ervaringsvereiste voldoet.
 • Als je een master diploma hebt, voeg dit dan toe aan jouw online dossier. Mogelijks worden een aantal computergestuurde testen voor jou niet-eliminerend.

Ben je laatstejaarsstudent?
Ook jij kan solliciteren. Je moet wel bewijzen dat je laatstejaarsstudent bent op het moment van uiterste inschrijvingsdatum door je inschrijvingsbewijs toe te voegen.

Heb je een buitenlands diploma?
Bezorg ons dan vóór de uiterste inschrijvingsdatum een gelijkwaardigheidsattest of het bewijs dat je de gelijkwaardigheid van je diploma hebt aangevraagd. Hiervoor kan je bij NARIC terecht.

Wat zijn de selectiestappen?

 • Computergestuurde testen die relevant zijn voor het niveau van de functie. Deze testen worden enkel afgenomen als je niet beschikt over een masterdiploma en deelneemt via aanwerving.
 • Enkel bij meer dan 20 kandidaten na de eliminerende computergestuurde selectietesten, gaat er een bijkomend vaardigheidsdeel door. Hierbij worden vragen of situaties, relevant voor de functie voorgelegd.
 • Een kort mondeling deel waarin je jouw motivatie brengt en een beperkt aantal competenties aantoont in een interview. Indien je slaagt én bij de 7 sterkste kandidaten bent, ga je door naar het volgende selectieonderdeel.
 • Een assessment afgenomen door een extern selectiekantoor. In dit assessment ga je de relevante competenties voor de functie aantonen via verschillende selectietechnieken. Indien je de beoordeling 'gunstig' of 'gunstig met voorbehoud' krijgt, ga je door naar het volgende selectieonderdeel.
 • Een mondeling deel waarin je een aantal competenties aantoont via o.a. werkervaring, kennis van de functie-inhoud, cases, ... Er kan gevraagd worden om voorafgaand aan het interview een case, presentatie of rollenspel voor te bereiden.

De selectieonderdelen gaan onder voorbehoud door op diverse data in september.

Bekijk zeker ook je spam. Soms komen onze uitnodigingen hier in terecht.

Welke competenties meten we in de selectieprocedure?

 • Klantgericht handelen
 • Resultaatgericht werken
 • Team leiden
 • Coachen
 • Conceptualiseren
 • Organiseren
 • Samenwerken
 • Beslissen

Heb je nog vragen over deze vacature?

 • Over de functie-inhoud
  Neem contact op met Eefje Vanhullebusch, departementshoofd Welzijn & Samenleving, 09 266 98 42.
 • Over de procedure en arbeidsvoorwaarden
  Contacteer Anja Vangansbeke, collega bij de Dienst Selectie en Mobiele Ploeg via 0473 82 43 94 of via anja.vangansbeke@stad.gent.
 • Andere vragen
  Onze dienst staat voor je klaar! Bel ons op 09 266 75 60 of mail naar jobs@gent.be.

Opgelet: Van 18 juli t.e.m. 22 juli zijn onze diensten collectief gesloten.

Gent is voor iedereen!

Gent gaat voluit voor gelijke kansen en waardeert diversiteit. We selecteren kandidaten enkel op basis van hun schitterende competenties. Je leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geaardheid, geloof, beperking, nationaliteit, … beïnvloeden je kans om mee te bouwen aan de stad niet.