Klaarjte

juridisch adviseur (m/v/x)

halftijdse en voltijdse consulenten rechtspraktijk en sanctionerend ambtenaren gezocht bij diverse diensten

Beschrijving

Laat de stad door je aderen stromen. Bouw als juridisch adviseur mee aan een stad voor alle Gentenaars.

 

Momenteel zijn we op zoek naar juridisch adviseurs met interesse voor of affiniteit met overheidsopdrachten bij Projectbureau Ruimte (halftijds/onbepaalde duur) en bij Juridische Dienst en Kennisbeheer (voltijds/onbepaalde duur). Ook zijn we op zoek naar sanctionerend ambtenaren bij het IVA Mobiliteitsbedrijf (voltijds/onbepaalde duur).

Hieronder vind je per vacature informatie over de functie-inhoud. Check ook eens deze pagina: https://jobs.gent.be/eliane-juridisch-adviseur

Halftijds consulent rechtspraktijk – Projectbureau Ruimte:

19u/week, contract onbepaalde duur

Projectbureau Ruimte is het aanspreekpunt over projectwerking voor de ruimtelijke projecten van Stad Gent, OCMW Gent, Sogent en Digipolis. Het professionaliseert, organiseert, ondersteunt en structureert die projectwerking. Het voert zelf een deel van de projecten uit en faciliteert beslissingen en evaluaties om zo mee het beleid van de Stad Gent te realiseren. De dienst bestaat uit 3 teams: Projectpunt, Projectondersteuning en Projectleiders. Je versterkt het team Projectondersteuning, dat concrete, praktische hulp biedt aan projectleiders van het Departement Stedelijke Ontwikkeling bij de coördinatie van ruimtelijke (master)projecten. In het team werken juristen die de projectleiders juridisch bijstaan, landmeters die meet- en tekenopdrachten uitvoeren, communicatiemedewerkers die projectcommunicatie voeren en een secretariaat dat de dienst administratief bijstaat.

Samen met de juristen begeleid je projectleiders en collega’s van het Departement Stedelijke Ontwikkeling bij de voorbereiding en afhandeling van hun overheidsopdrachten. Je begeleidt hen door bestekken en gunningsverslagen na te lezen, vragen bij de voorbereiding van een overheidsopdracht te behandelen en door juridische ondersteuning te geven wanneer er problemen zijn met de uitvoering van overheidsopdrachten. Het geven van juridisch advies gebeurt soms louter per mail, maar kan ook meer intensieve persoonlijke begeleiding van de vraagstellers vergen. Je haalt er energie uit om de soms complexe materie voor hen op een begrijpelijke manier te vertalen.

Collega’s ondersteuning geven bij de administratieve afhandeling van overheidsopdrachten en collegebesluiten is voor jou een kleine moeite. Je werkt nauw samen met de juristen in het team. Jullie verdelen op zelfstandige manier de opdrachten, wisselen met elkaar informatie uit en kunnen rekenen op elkaars expertise. Samen met de juristen volg je de ontwikkelingen binnen je werkveld en zorg je er mee voor dat onze werking waar nodig aan die veranderingen wordt aangepast.

 

Consulent rechtspraktijk – Juridische Dienst en Kennisbeheer:

voltijds, contract onbepaalde duur

De Juridische Dienst en Kennisbeheer volgt alle juridische betwistingen van de Stad Gent/OCMW en partners in de Groep Gent op. Dit gaat over een waaier aan juridische materies, gaande van burgerlijk, sociaal, fiscaal, verzekeringen….vlak naar meer administratieve materies (overheidscontracten, reglementen, stedenbouw, milieuwetgeving, subsidies, overheidsopdrachten, oprichting overheidsvennootschappen en agentschappen…). Nagenoeg alle aspecten van het recht komen aan bod. In al deze materies wordt ook door de dienst advies verleend, aan het beleid en aan interne diensten. Proactief optreden vermijdt immers dikwijls een betwisting. Althans dat is de bedoeling. Ervaring heeft uitgewezen dat dit doorslaggevend is om procedures te vermijden.

De opvolging van alle dossiers gebeurt in nauwe samenwerking met het beleid, andere stadsdiensten en externe partners. Iedereen die bij  onze dienst aan de slag gaat wordt begeleid door collega’s en krijgt de mogelijkheden om zich in te werken  en verder te bekwamen in juridische materies. Een nieuwe creatieve input wordt door ons team steeds gewaardeerd, maar is ook nodig. Alles evalueert snel, en niet in het minst de wetgeving. Er wordt samen met jou gekeken op welke domeinen van het recht je kan ingezet worden.

Je behandelt dossiers met betrekking tot juridische thema’s en je staat samen met jouw collega’s in voor het bieden van een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de klant op volgende domeinen:

 • Je adviseert en biedt ondersteuning m.b.t. dossiers (in eerste of in tweede lijn) en volgt betwistingen en gerechtelijke procedures op;
 • Je geeft advies en volgt het verloop van het verder proces op;
 • Je volgt samen met collega’s projecten op waarbij de juridische input belangrijk is;
 • Je neemt deel aan overleggen/werkgroepen met andere diensten en het beleid (leden college van burgemeester en schepenen) of het Managementteam;
 • Je verzamelt, structureert en rapporteert kennis en ervaring en geeft deze kennis door;
 • Je onderhoudt de contacten met collega’s van andere diensten, het beleid en externe partners;
 • Je volgt op en kijkt na waar verbetering mogelijk is;
 • Je staat in voor rapportering aan leidinggevenden, collega’s of aan wie dit noodzakelijk/wenselijk is.

Je volgt vakliteratuur, regelgeving en wetgeving met betrekking tot je vakgebied op en vertaalt ontwikkelingen binnen je vakgebied in praktische implicaties voor je werk en draagt jouw kennis over aan collega’s.

 

Sanctionerend ambtenaar – IVA Mobiliteitsbedrijf:

voltijds, contract onbepaalde duur

Het Mobiliteitsbedrijf heeft net een reorganisatie achter de rug: de principes van innovatieve arbeidsorganisatie staan centraal in deze nieuwe organisatiestructuur. Het Mobiliteitsbedrijf telt nu 14 teams. Op sommige thema’s werken zo veel medewerkers dat ze opgesplitst zijn in parallelle teams. Je werkt in één van de teams dynamische toegang. Als sanctionerend ambtenaar binnen de teams dynamische toegang sta je in voor het voorbereiden van en mee formuleren van juridische adviezen die betrekking hebben op de autovrije gebieden.

 • Je werkt mee aan de uitvoering van het beleid rond bewaken van de grenzen van de autovrije gebieden.  Door het invoeren van cameratoezicht op de grenzen van de autovrije gebieden kunnen administratieve geldboetes (GAS) uitgeschreven worden aan mensen die de autovrije gebieden in rijden zonder vergunning. Dit houdt onder meer in dat je:
  • steekproefsgewijs de verwerkingen van overtredingen door administratieve medewerkers controleert, er eventuele fouten uithaalt, en deze rechtzet.
  • de brieven (boetes, aanmaningen, enz.) inhoudelijk controleert en ondertekent.
  • de verweren (gegrond of ongegrond) en aanvragen voor een afbetalingsplan beoordeelt.
  • mee instaat voor de maandelijkse overdracht van niet betaalde dossiers naar de gerechtsdeurwaarder.
  • mee instaat voor de behandeling van niet-standaard aanvragen van vergunningen tot de autovrije gebieden of gerelateerde burgervragen.
  • mee de goede werking van de teams Dynamische Toegang bewaakt, gemaakte afspraken evalueert en verbeteringen voorstelt.
  • mee instaat voor de rapportering naar je collega’s, teamcoach en directeur.
  • samenwerkt met andere sanctionerend ambtenaren.
  • raad geeft aan de administratieve medewerkers over moeilijke dossiers en je de niet-standaard mails en telefonische vragen van burgers en andere stadsdiensten behandelt.
 • Je kent of hebt interesse om je snel in te werken in de nodige wetgeving (GAS-wetgeving, de reglementering autovrij gebied en de verkeerswetgeving). Je neemt beslissingen inzake overtredingen en behandelt verweren. Je bent in staat om de nodige deadlines te respecteren.
 • Je zit mee in een permanentiesysteem in het kader van de avondopeningen van de balie. Concreet wil dit zeggen dat er om de 2 maanden 1 avond tot 19u aanwezigheid wordt verwacht.

 

Wat krijg je van ons?

 • Een halftijdse (19u/week) of voltijdse contractuele tewerkstelling van onbepaalde duur op B-niveau;
 • Een aantrekkelijk salaris: bruto maandloon vanaf € 1.254,97 (0 jaar anciënniteit) voor een halftijds contract of een bruto maandloon van € 2.510 (0 jaar ancienniteit) voor een voltijds contract, waarbij relevante anciënniteit kan worden meegenomen;
 • Een afwisselende job, met veel menselijk contact en heel wat eigen verantwoordelijkheden;
 • De kans om je loopbaan in handen te nemen en je talent verder te ontwikkelen;
 • Maaltijdcheques;
 • Volledige terugbetaling van het openbaar vervoer of een ferme fietsvergoeding of een (elektrische) pendelfiets;
 • Een gratis hospitalisatieverzekering;
 • Eindejaarspremie;
 • Een aantrekkelijke verlofregeling: 17,5 verlofdagen bij een halftijds contract en 35 verlofdagen bij een voltijds contract;
 • De mogelijkheid tot telewerk en glijdende werkuren.

We leggen met deze vacature een wervingsreserve aan die 3 jaar geldig is. Deze gebruiken we dan ook voor toekomstige vacatures. Ook andere diensten kunnen beroep doen op deze wervingsreserve bij gelijkaardige functies.

Wat zijn de voorwaarden?

Om deel te nemen via aanwerving, moet je voldoen aan volgende voorwaarden:

 1. Je hebt een gepast diploma:
  - ofwel heb je een bachelordiploma rechtspraktijk of een bachelordiploma rechten. 
  Heb je een masterdiploma criminologie? Dan kan je enkel in aanmerking komen voor de functie van sanctionerend ambtenaar.

  - ofwel heb je een gelijkwaardig diploma. Dit moet je wel aantonen met de nodige documenten
 2. Bij start voldoe je aan de algemene voorwaarden.

Kom je in dienst als sanctionerend ambtenaar dan moet je op moment van aanstelling beschikken over een attest opleiding rond GAS-wetgeving. Heb je dit niet? Geen paniek. Je volgt tijdens je tewerkstelling de eerstvolgende opleiding rond GAS-wetgeving.

Je moet het attest effectief behalen om in de functie aangesteld te kunnen worden en om als sanctionerend ambtenaar op te treden. Het niet behalen van dit attest zal aanleiding geven tot ontslag uit de functie zonder opzeggingstermijn of verbrekingsvergoeding. De sanctionerend ambtenaar mag slechts door de gemeenteraad worden aangewezen na advies van de procureur des Konings. Conform het K.B. van 21 december 2013 (Koninklijk besluit tot vaststelling van de kwalificatie- en onafhankelijkheidsvoorwaarden van de ambtenaar belast met de oplegging van de administratieve geldboete en tot inning van de boetes in uitvoering van de wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties) voldoe je aan volgende voorwaarde: beschikken over een uittreksel uit het strafregister - je mag niet veroordeeld geweest zijn, zelfs niet met uitstel, tot een correctionele of een criminele straf bestaande uit een boete, een werkstraf of een gevangenisstraf, behoudens veroordelingen wegens inbreuken op de wetgeving betreffende de politie over het wegverkeer andere dan die bestaan uit een verval van het recht om een motorvoertuig te besturen uitgesproken voor andere redenen dan voor lichamelijke ongeschiktheid.

Ben jij onze nieuwe consulent rechtspraktijk of onze nieuwe sanctionerend ambtenaar?
Schrijf je uiterlijk in op 17/08/2020 door onderaan op de knop 'Solliciteer nu' te klikken. 

Je sollicitatie is pas geldig als je alle onderstaande documenten aan je dossier hebt toegevoegd:

 • Een recent cv (of vul je werkervaring en opleidingen in je online dossier in). 
 • Een kopie van je diploma.

Ben je laatstejaarsstudent?
Ook jij kan solliciteren. Je moet wel bewijzen dat je laatstejaarsstudent bent op het moment van uiterste inschrijvingsdatum door je inschrijvingsbewijs toe te voegen.

Heb je een buitenlands diploma?

Bezorg ons dan vóór de uiterste inschrijvingsdatum een gelijkwaardigheidsattest of het bewijs dat je de gelijkwaardigheid van je diploma hebt aangevraagd. Hiervoor kan je bij NARIC terecht.

Wat zijn de selectiestappen?

De selectieprocedure bestaat uit:

 • Een kort mondeling deel waarin je jouw motivatie brengt en een beperkt aantal competenties aantoont in een interview. 

          Dit deel valt weg indien het aantal geldige kandidaturen kleiner is dan 22.

 • Niet-eliminerende computergestuurde testen die relevant zijn voor het niveau en de inhoud van de functie. Deze kunnen eventueel aangevuld worden met een persoonlijkheidsvragenlijst. 
 • Een mondeling deel waarin je jouw motivatie brengt en een aantal competenties aantoont via o.a. werkervaring, kennis van de functie-inhoud, cases, ... Voorafgaand aan het interview zal je een inhoudelijke case moeten voorbereiden.

Het eerste selectiedeel gaat onder voorbehoud door begin september 2020. 

Het tweede selectiedeel is voorzien in de 4e week van september 2020 als het aantal geldige kandidaturen groter is dan 22.

Bekijk zeker ook je spam. Soms komen onze uitnodigingen hier in terecht.

Welke competenties meten we in de selectieprocedure?

 • Klantgericht handelen
 • Resultaatgericht werken
 • Regelgericht werken
 • Zich een oordeel vormen
 • Samenwerken
 • Rapporteren (incl mondeling/ schriftelijk communiceren)

Heb je nog vragen over deze vacature?

 • Over de functie-inhoud? Neem contact op met:
  • Nele Somers (0476 46 79 20, nele.somers@stad.gent), leidinggevende cel projectondersteuning, voor de vacature bij Projectbureau Ruimte. 
  • Rebecca Boi (09 266 73 60, 0486 71 44 33, Rebecca.Boi@stad.gent), directeur Juridische Dienst en Kennisbeheer, voor de vacature bij Juridische Dienst en Kennisbeheer.
  • Erik Suykens (0470 20 38 83, erik.suykens@stad.gent), teamcoach dynamische toegang, voor de vacature bij het IVA Mobiliteitsbedrijf. 
 • Over de procedure en arbeidsvoorwaardenBel naar Thomas Van Moerkerke (0470 21 29 85), collega bij de Dienst Selectie en Mobiele Ploeg.
 • Andere vragen
  Onze dienst staat voor je klaar! Bel ons op 09 266 75 60 of mail naar jobs@gent.be.

Gent is voor iedereen!

Gent gaat voluit voor gelijke kansen. We selecteren kandidaten op basis van hun schitterende kwaliteiten, passies en vaardigheden. Je kans om mee te bouwen aan de stad wordt niet beïnvloed door je leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geaardheid, geloof, handicap, nationaliteit, …

Ook binnen mijn vast takenpakket kan ik mijn eigen accenten leggen. Als juridisch adviseur werk ik zelfstandig en deel ik mijn dag zelf in, maar daarnaast kan ik terugvallen op een klein en hecht team van collega's met een zeer gelijkaardig takenpakket. Dit is een heel aangename balans!

Eliane over haar job als juridisch adviseur