RO

Team Begeleiden en Beoordelen

Specifiek voor het Team Begeleiden en Beoordelen dat instaat voor de opbouw en uitvoering van het stedenbouwkundig luik van het omgevingsvergunningsbeleid:

Samengevat zijn er drie hoofdopdrachten, waarbij je als deskundige verwacht wordt te ondersteunen binnen de invulling van de eerste twee: als eerste het vooroverleg rond private en publieke bouwprojecten, vervolgens de inhoudelijke beoordeling van omgevingsvergunningen vanuit het aspect ruimtelijke ordening en tot slot de begeleiding van ruimtelijke instrumenten die als toetssteen zullen dienen voor de vergunningverlening.

Dit betekent concreet:

 • Je onderschrijft het stedenbouwkundig beleid van de stad en zorgt, door regelmatig overleg, voor een goede samenhang en afstemming met de collega’s in Team Ruimtelijk Ontwerp en Beleid.
   
 • Begeleiden in het kader van het voortraject van weinig complexe projecten:
  • Je begeleidt bouwheren, architecten, ontwikkelaars en eigen stadsdiensten bij de uitwerking van hun project, zowel in functie van de doorwerking van de beleidsvisie als in functie van een vlot vergunningstraject.
  • Je ondersteunt de medewerkers van de Balie Bouwen voor het beantwoorden van eenvoudige beoordelingsvragen aan burgers aan de balie zelf. Je zorgt voor correcte en consequente registratie van het vooroverleg in GIS.
    
 • Beoordelen in het kader van de vergunningsprocedure:
  • Je onderzoekt meldingsdossiers op hun correctheid en conformiteit met de voorschriften en legt de conclusie van dat onderzoek vast in een besluit.
  • Je onderzoekt omgevingsvergunningsaanvragen op hun volledigheid en ontvankelijkheid en doet dat binnen de vooropgestelde termijn. Verder toets je deze af aan de stedenbouwkundige voorschriften die erop van toepassing zijn en aan de goede ruimtelijke ordening.
  • Je bestudeert, weerlegt en beantwoordt bezwaarschriften uit een openbaar onderzoek.
  • Je vraagt specifieke adviezen op bij experten, weegt deze af ten opzichte van elkaar, en integreert deze samen met het resultaat van de voorgaande stappen in een eindadvies dat de basis vormt voor de beslissing van het college van burgemeester en schepenen over de omgevingsvergunningsaanvraag.